POWRÓT DO CKIS REPERTUAR REGULAMIN RODO - klauzula informacyjna Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych CKiS w Pruszczu Gdańskim.
Data publikacji strony internetowej: 2018.10.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.01.09
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem na adres: ckis@pruszcz-gdanski.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres: Pruszcz Gdański 83-000, ul. Fryderyka Chopina 34. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 682 32 07, 58 682 35 71.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, ul. Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański.
Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno od strony ul. Fryderyka Chopina i dwa od strony parkingu.
Przy wejściu od ul. Fryderyka Chopina prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi wąskie dwuskrzydłowe z możliwością otworzenia dla wózka. Wejściem można się dostać na pierwsze oraz drugie piętro.
Wejście na parter (od strony parkingu) nie ma ograniczeń dla wózków w postaci schodów i wąskich drzwi. Platforma osobowa prowadzi z parteru do części pomieszczeń na pierwszym piętrze.
Drugie wejście od strony parkingu prowadzi klatką schodową na pierwsze i drugie piętro: schodami i windą.
W budynku nie ma ułatwień dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i pierwszym piętrze.
Parking zewnętrzny przy budynku jest dostępny dla osób trzecich (bezpłatny). Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla poza przyciskami w windzie prowadzącej na pierwsze i drugie piętro. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Centrum Kultury i Sportu nie posiada aplikacji mobilnych.

©2018-23.07.2024 00:00:00 Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34

Kasa tel. 725 540 725
Seanse grupowe tel. 607 640 690